Prohlášení o ochraně údajů vysvětluje typ, rozsah a účel zpracování osobních údajů (dále jen „údaje“) v rámci naší online nabídky a souvisejících webů, funkcí a obsahu, jakož i externích online účastí, jako jsou např. náš profil na sociálních médiích. (dále společně jen „online nabídka“). Pokud jde o použité pojmy, jako je „zpracování“ nebo „odpovědná osoba“, odkazujeme na definice v článku 4 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Vydavatel a provozovatel tohoto webu:

Mag. Zuzana Kratochvilova
Franz-Josef-Straße 34/2
2380 Perchtoldsdorf, Austria
E-Mail: info@harmonyislife.com
Telefon: (+43) 660 36 30 635

Druhy zpracovávaných údajů:

– Evidenčné údaje (např. Jména, adresy)
– Kontaktní údaje (např. E-mail, telefonní čísla)
– Data o obsahu (např. zadávání textu, fotografie, videa)
– Údaje o smlouvě (např. Předmět smlouvy, termín, kategorie zákazníka)
– Údaje o platbě (např. Bankovní údaje, historie plateb)
– Údaje o používání (např. Navštívené webové stránky, zájem o obsah, časy přístupu)
– Meta / komunikační data (např. Informace o zařízení, IP adresy)

Zpracování zvláštních kategorií údajů (čl. 9 odst. 1 GDPR):

Nejsou zpracovávány žádné zvláštní kategorie údajů.

Kategorie osob dotčených zpracováním:

– Zákazníci, zúčastněné strany, návštěvníci a uživatelé online nabídky, obchodní partneři. V následujícím textu označujeme subjekty údajů souhrnně také jako „uživatele“.

Účel zpracování:

– Poskytování online nabídky, jejího obsahu a funkcí obchodu
– Poskytování smluvních služeb, servis a péče o zákazníky
– Odpovědi na kontaktní dotazy a komunikaci s uživateli
– Marketing, reklama a průzkum trhu

Stav: březen 2020

1. Použité termíny

1.1. „Osobní údaje“ jsou veškeré informace, které se týkají identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen „subjekt údajů“); Fyzická osoba je považována za identifikovatelnou, kterou lze identifikovat přímo nebo nepřímo, zejména prostřednictvím přiřazení k identifikátoru, jako je jméno, identifikační číslo, údaje o poloze, online identifikátor (např. Cookie) nebo jedna nebo více zvláštních funkcí, které vyjadřují fyzickou, fyziologickou, genetickou, psychologickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby.

1.2. „Zpracováním“ se rozumí jakýkoli proces prováděný s nebo bez pomoci automatizovaných procesů nebo jakékoli takové řady procesů v souvislosti s osobními údaji. Pojem jde obšírny a zahrnuje prakticky každé zacházení s daty.

1.3. „Odpovědná“ je fyzická nebo právnická osoba, orgán, instituce nebo jiný orgán, který sám nebo společně s ostatními rozhoduje o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů.

2. Příslušné právní normy

V souladu s čl. 13 GDPR vás budeme informovat o právních normách našeho zpracování údajů. Pokud právní norma není uvedena v prohlášení o ochraně údajů, platí následující: Právním základem pro získání souhlasu je čl. 6 odst. 1 písm. A) a čl. 7 GDPR, právní norma pro zpracování pro výkon našich služeb a implementace smluvních opatření Odpovědí na dotazy je čl.6 odst.1 písm. b) GDPR, právní norma pro zpracování za účelem splnění našich zákonných povinností je čl.6 odst. 1 písm. c) GDPR a právním základem pro zpracování k ochraně našich legitimních zájmů jsou čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR V případě, že zásadní zájmy subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby vyžadují zpracování osobních údajů, slouží jako právní základ čl. 6 odst. 1 písm. d GDPR.

3. Změny a aktualizace zásad ochrany osobních údajů

Žádáme vás, abyste se pravidelně informovali o obsahu našeho prohlášení o ochraně osobních údajů. Prohlášení o ochraně údajů upravíme, jakmile se provedou změny ve zpracování údajů, které provedeme. Budeme vás informovat, jakmile změny budou vyžadovat vaši spolupráci (např. Souhlas) nebo jiné individuální oznámení.

4. Bezpečnostní opatření

4.1. V souladu s čl. 32 GDPR, s přihlédnutím k aktuálnímu stavu techniky, nákladům na implementaci a druhu, rozsahu, okolnostem a účelům zpracování, jakož i různé pravděpodobnosti výskytu a závažnosti rizika pro práva a svobody fyzické osoby, provádíme vhodná technická a organizační opatření k zajištění úrovně ochrany odpovídající riziku; opatření zahrnují zejména zabezpečení důvěrnosti, integrity a dostupnosti dat kontrolou fyzického přístupu k datům, jakož i přístupu, vstupu, přenosu, zajištění dostupnosti a jejich třídení. Dále jsme stanovili postupy, které zajišťují výkon práv subjektů údajů, mazání údajů a reakci na ohrožení údajů. 292/5000 Dále bereme v úvahu ochranu osobních údajů při vývoji nebo výběru hardwaru, softwaru a postupů v souladu se zásadou ochrany údajů prostřednictvím technologického designu a výchozího nastavení vhodného pro ochranu údajů (článek 25 GDPR) .

4.2. Mezi bezpečnostní opatření patří zejména šifrovaný přenos dat mezi vaším prohlížečem a naším serverem.

5. Zveřejnění a přenos údajů

5.1. Pokud v rámci našeho zpracování prozradíme údaje jiným osobám a společnostem (zpracovatelům smluv nebo třetím stranám), předáme jim je nebo jim jinak poskytneme přístup k údajům, je to možné pouze na základě zákonného povolení (např. jsou předávány třetím stranám, například poskytovatelům platebních služeb, podle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR je nutné ke splnění smlouvy), s kterým jste souhlasili, stanoví to zákonná povinnost nebo na základě našich legitimních zájmů (např. při využívání agentů, poskytovatelů hostingu, daňových, ekonomických a právních poradců, péče o zákazníky, účetnictví, fakturace a podobných služeb, které nám umožňují efektivně a efektivně plnit naše smluvní závazky, administrativní úkoly a povinnosti).

5.2. Pokud pověříme třetí strany zpracováním údajů na základě takzvané „smlouvy o zpracování objednávky“, je to provedeno na základě článku 28 GDPR.

6. Převody do třetích zemí

Pokud zpracováváme údaje ve třetí zemi (tj. Mimo Evropskou unii (EU) nebo Evropský hospodářský prostor (EHP)) nebo pokud k tomu dochází v souvislosti s využíváním služeb třetích stran nebo zveřejňováním nebo předáváním údajů třetím stranám, dojde k tomu pouze pokud dojde ke splnění našich (před) smluvních povinností, na základě vašeho souhlasu, na základě zákonné povinnosti nebo na základě našich oprávněných zájmů. S výhradou zákonných nebo smluvních povolení zpracováváme nebo necháváme zpracovávat údaje ve třetí zemi, pouze pokud jsou splněny zvláštní požadavky čl. 44 a násl. GDPR. To znamená, že zpracování probíhá například na základě zvláštních záruk, jako je úředně uznané stanovení úrovně ochrany údajů odpovídající EU (např. Pro USA prostřednictvím „štítu na ochranu soukromí“) nebo dodržování úředně uznaných zvláštních smluvních závazků (tzv. „standardní smluvní doložky“).

7. Práva subjektu údajů

7.1. Máte právo požadovat potvrzení, pokud se dané údaje zpracovávají, a požadovat informace o těchto údajích, jakož i další informace a kopii údajů v souladu s čl.15 DSGVO.

7.2. Podle článku 16 GDPR máte právo požadovat doplnění údajů, pokud se Vás týkají, nebo opravu nesprávných údajů, pokud se vás týkají.

7.3. V souladu s čl. 17 GDPR máte právo požadovat okamžité smazání příslušných údajů nebo alternativně v souladu s čl. 18 GDPR požadovat omezení zpracování údajů.

7.4. Máte právo požadovat, abyste obdrželi údaje o vás, které jste nám poskytli v souladu s čl. 20 GDPR, a požadovat jejich předání dalším odpovědným stranám.

7.5. V souladu s čl. 77 GDPR máte také právo podat stížnost u příslušného orgánu dozoru.

Příslušným dozorovým úřadem je:

Rakouský úřad pro ochranu údajů Barichgasse 40-42, 1030 Vídeň

8. Právo na odstoupení

Máte právo odvolat svůj souhlas v souladu s čl.7 odst.3 GDPR s účinkem do budoucna.

9. Právo vznést námitku

Proti budoucímu zpracování vašich údajů v souladu s čl. 21 GDPR můžete kdykoli vznést námitku. Proti zpracování pro účely přímého marketingu lze vznést námitku.

10. Cookies a právo vznést námitku proti přímé poště

10.1. „Cookies“ jsou malé soubory, které jsou uloženy v počítačích uživatelů. V cookies mohou být uloženy různé informace. Soubor cookie se primárně používá k ukládání informací o uživateli (nebo zařízení, na kterém je soubor cookie uložen) během nebo po jeho návštěvě online nabídky. Dočasné soubory cookie, nebo „relační soubory cookie“ nebo „přechodné soubory cookie“, jsou soubory cookie, které jsou odstraněny poté, co uživatel opustí online nabídku a zavře svůj prohlížeč. Takový soubor cookie může například ukládat obsah nákupního košíku do online obchodu nebo stav přihlášení. Soubory cookie se označují jako „permanent“ nebo „persistent“ a zůstávají uloženy i po zavření prohlížeče. Stav přihlášení lze například uložit, pokud jej uživatelé navštíví po několika dnech. Zájmy uživatelů mohou být také uloženy v takovém souboru cookie, který se používá pro měření rozsahu nebo pro marketingové účely. „Soubory cookie třetích stran“ jsou soubory cookie od jiných poskytovatelů, než je osoba odpovědná za provozování online nabídky (v opačném případě jde o „First-Party Cookies“).

10.2. Používáme dočasné a trvalé cookies a objasňujeme to v kontextu našeho prohlášení o ochraně osobních údajů. Pokud si uživatelé nepřejí, aby byly na jejich počítači ukládány soubory cookie, jsou požádáni o deaktivaci příslušné možnosti v systémových nastaveních svého prohlížeče. Uložené soubory cookie lze smazat v systémových nastaveních prohlížeče. Vyloučení cookies může vést k funkčním omezením této online nabídky.

10.3. Obecnou námitku proti používání souborů cookie používaných pro účely online marketingu lze vznést proti velkému počtu služeb, zejména v případě sledování, prostřednictvím webových stránek USA http://www.aboutads.info/choices/ nebo webových stránek EU. http://www.youronlinechoices.com/ bude vysvětleno. Soubory cookie lze dále ukládat jejich deaktivací v nastavení prohlížeče. Upozorňujeme, že pak nebudete moci využívat všechny funkce této online nabídky.

11. Vymazání údajů

11.1. Údaje, které zpracováváme, budou při zpracování vymazány nebo omezeny v souladu s čl. 17 a 18 GDPR. Pokud není v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů výslovně uvedeno, údaje, které uchováváme, budou smazány, jakmile již nebudou požadovány pro svůj zamýšlený účel a vymazání není v rozporu s požadavky zákonných ustanovení o uchovávání. Pokud nebudou údaje vymazány, protože jsou vyžadovány pro jiné zákonně přípustné účely, bude jejich zpracování omezeno. To znamená, že údaje jsou blokovány a nejsou zpracovávány pro jiné účely. To platí například pro údaje, které musí být uchovávány z obchodních nebo daňových důvodů.

11.2. Podle zákonných požadavků probíhá skladování zejména po dobu 7 let v souladu s § 132 odst.1 BAO (účetní doklady, stvrzenky / faktury, účty, stvrzenky, obchodní doklady, seznam příjmů a výdajů atd.), Po dobu 22 let v souvislosti s pozemky a 10 let za dokumenty v souvislosti s elektronicky poskytovanými službami, telekomunikačními, rozhlasovými a televizními službami, které jsou poskytovány nepodnikatelům v členských státech EU a pro které je Mini-One-Stop-Shop (MOSS) použitý.

12. Zpracování objednávky v internetovém obchodě a zákaznickém účtu

12.1. Údaje našich zákazníků zpracováváme v rámci objednávkových procesů v našem internetovém obchodě, abychom jim umožnili vybrat a objednat vybrané produkty a služby, jakož i jejich platby a doručení či provedení.

12.2. Zpracovávané údaje zahrnují údaje o zásobách, údaje o komunikaci, údaje o smlouvě, údaje o platbách a dotčené osoby, naše zákazníky, zúčastněné strany a další obchodní partnery. Zpracování probíhá za účelem poskytování smluvních služeb v rámci provozu internetového obchodu, fakturace, dodání a zákaznických služeb. Soubory cookie relace používáme k ukládání obsahu nákupního košíku a trvalé soubory cookie k ukládání stavu přihlášení.

12.3. Zpracování probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. B (provádění objednávkových procesů) ac (zákonem požadovaná archivace) GDPR. Informace označené jako nezbytné jsou nutné pro uzavření a plnění smlouvy. Údaje poskytujeme třetím stranám pouze v souvislosti s doručováním, platbami nebo v rámci zákonných povolení a povinností vůči právním poradcům a úřadům. Údaje budou zpracovány ve třetích zemích, pouze pokud je to nezbytné pro splnění smlouvy (např. Na žádost zákazníka o doručení nebo platbu).

12.4. Uživatelé si mohou volitelně vytvořit uživatelský účet, ve kterém uvidí zejména své objednávky. V rámci registrace jsou uživatelům sděleny povinné povinné informace. Uživatelské účty nejsou veřejné a nelze je indexovat vyhledávači. Pokud uživatelé ukončili svůj uživatelský účet, budou jejich údaje s ohledem na uživatelský účet vymazány, přičemž jejich uchování je nezbytné z obchodních nebo daňových důvodů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. GDPR. Informace v zákaznickém účtu zůstávají, dokud nebudou vymazány s následnou archivací v případě zákonné povinnosti. Je na uživatelích, aby si uložili svá data v případě ukončení před ukončením smlouvy.

12.5. V rámci registrace a obnovených přihlašovacích údajů a používání našich online služeb ukládáme IP adresu a čas příslušné akce uživatele. Ukládání probíhá na základě našich oprávněných zájmů, jakož i uživatelů na ochranu před zneužitím a jiným neoprávněným použitím. K přenosu těchto údajů třetím stranám nedochází, ledaže je to nutné k řešení našich nároků nebo pokud k tomu existuje zákonná povinnost v souladu s čl.6 odst.1 písm. C) GDPR.

12.6. K vymazání dochází po vypršení zákonné záruky a srovnatelných povinností, nutnost ukládání dat se kontroluje každé tři roky; V případě zákonných archivačních povinností k výmazu dochází po jejich uplynutí (ukončení obchodního práva (7 let) a povinnost zadržení daňového práva); Informace v zákaznickém účtu zůstanou, dokud nebudou odstraněny.

13. Obchodní analýza a průzkum trhu

13.1. Abychom mohli provozovat naše podnikání hospodárně, abychom mohli rozpoznat tržní trendy, přání zákazníků a uživatelů, analyzujeme údaje, které máme k dispozici, o obchodních transakcích, smlouvách, dotazech atd. 6 odst. 1 písm. F. DSGVO, přičemž mezi dotčené osoby patří zákazníci, zúčastněné strany, obchodní partneři, návštěvníci a uživatelé online nabídky. Analýzy jsou prováděny za účelem obchodního hodnocení, marketingu a průzkumu trhu. Přitom můžeme zohlednit profily registrovaných uživatelů s informacemi, např. o jejich nákupních procesech. Analýzy nám slouží ke zvýšení uživatelské spokojenosti, optimalizaci naší nabídky a ekonomické efektivnosti. Analýzy slouží jenom nám a nejsou zveřejňovány externě, pokud se nejedná o anonymní analýzy se souhrnnými hodnotami.

13.2. Pokud jsou tyto analýzy nebo profily osobní, budou po ukončení uživatelem smazány nebo anonymizovány, jinak po dvou letech od uzavření smlouvy. Kromě toho se celková obchodní analýza a stanovení obecných tendencí vytvářejí pokud možno anonymně.

14. Kontakt a zákaznický servis

14.1. Při kontaktu s námi (pomocí kontaktního formuláře nebo e-mailu) jsou informace poskytnuté uživatelem zpracovávány za účelem zpracování žádosti o kontakt a jejího zpracování v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. B) GDPR.

14.2. Informace o uživateli lze uložit v našem systému řízení vztahů se zákazníky („systém CRM“) nebo ve srovnatelné organizaci žádostí.

14.3. Pokud již dotazy nepotřebujeme, smažeme je. Požadavek přezkoumáváme každé dva roky; Trvale ukládáme dotazy od zákazníků, kteří mají zákaznický účet, a informace o zákaznickém účtu odstraníme. Platí také zákonné archivační povinnosti.

15. Shromažďování přístupových údajů a souborů protokolu

15.1. Údaje o každém přístupu na server, na kterém je tato služba umístěna (tzv. Soubory protokolu serveru), shromažďujeme na základě našich oprávněných zájmů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. Přístupová data zahrnují název navštíveného webu, soubor, datum a čas přístupu, množství přenesených dat, oznámení o úspěšném přístupu, typ a verzi prohlížeče, operační systém uživatele, URL referreru (dříve navštívená stránka), IP adresa a žádající poskytovatel.

15.2. Z bezpečnostních důvodů (např. Za účelem vyšetřování případů zneužití nebo podvodu) se informace souboru protokolu ukládají po dobu maximálně sedmi dnů a poté se odstraní. Údaje, jejichž další ukládání je nezbytné pro účely důkazů, jsou z mazání vyloučeny, dokud nebude příslušný incident definitivně vyjasněn.

16. Online přítomnost na sociálních médiích

16.1. Na základě našich oprávněných zájmů ve smyslu čl.6 odst.1 písm. F) GDPR udržujeme online přítomnost v sociálních sítích a platformách, abychom mohli komunikovat se zákazníky, zúčastněnými stranami a aktivními uživateli a informovat o našich službách. Při vyvolání příslušných sítí a platforem platí podmínky a pokyny pro zpracování dat příslušných provozovatelů.

16.2 Pokud není v našem prohlášení o ochraně údajů uvedeno jinak, zpracováváme údaje uživatelů, pokud s námi komunikují v rámci sociálních sítí a platforem, např. píší články o naší online přítomnosti nebo nám zasílají zprávy.

16.3. Google Analytics používáme k tomu, abychom zobrazovali reklamy umístěné v rámci reklamních služeb Google a jejích partnerů pouze těm uživatelům, kteří také projevili zájem o naši online nabídku nebo mají určité vlastnosti (např. zájmy o určitá témata nebo produkty, které jsou založeny na navštívení webové stránky), které předáváme společnosti Google (tzv. „remarketing“ nebo „publika Google Analytics“). S pomocí publika pro remarketing bychom také chtěli zajistit, aby naše reklamy odpovídaly potenciálnímu zájmu uživatelů a nebyly otravné.

17. Google Analytics

17.1. Google Analytics, službu webové analýzy poskytovanou společností Google LLC („Google“), používáme na základě našich oprávněných zájmů (tj. Zájmu o analýzu, optimalizaci a ekonomické fungování naší online nabídky ve smyslu čl. 6 odst. 1). 1 písm. F. GDPR). Google používá cookies. Informace generované souborem cookie o použití online nabídky uživatelem se obvykle přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají.

17.2. Google je certifikován podle dohody o ochraně soukromí, a nabízí tak záruku dodržování evropských zákonů o ochraně údajů (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

17.3. Google použije tyto informace naším jménem k vyhodnocení využití naší online nabídky uživateli, k sestavení zpráv o aktivitách v rámci této online nabídky a k poskytování dalších služeb souvisejících s využíváním této online nabídky a internetu. Tímto způsobem lze ze zpracovaných dat vytvořit pseudonymní uživatelské profily.

17.4. Google Analytics používáme pouze s aktivovanou anonymizací IP. To znamená, že společnost Google zkracuje IP adresu uživatele v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Celá adresa IP bude odeslána pouze na server Google v USA a tam bude ve výjimečných případech zkrácena.

17.5. IP adresa přenášená prohlížečem uživatele nebude sloučena s jinými daty Google. Uživatelé mohou zabránit ukládání cookies příslušným nastavením softwaru svého prohlížeče; Uživatelé mohou také zabránit společnosti Google ve shromažďování údajů generovaných souborem cookie, které se vztahují k jejich používání online nabídky, a ve zpracování těchto údajů stažením a instalací pluginu prohlížeče dostupného pod následujícím odkazem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

17.6. Další informace o používání údajů společností Google, možnostech nastavení a námitek najdete na webových stránkách Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners („Použití údajů společností Google, když používat weby nebo aplikace našich partnerů “), https://policies.google.com/technologies/ads („ Využití dat pro reklamní účely “), https://adssettings.google.com/authenticated („ Spravovat informace, které Google používá k zobrazování reklam „).

18. Jetpack (statistiky WordPress)

18.1. Na základě našich oprávněných zájmů (tj. Zájmu o analýzu, optimalizaci a hospodárné fungování naší online nabídky ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. Lit.) obsahuje nástroj pro statistickou analýzu přístupu návštěvníků a poskytuje jej společnost Automattic, Inc. 132 Hawthorne Street San Francisco, CA 94107, USA. Jetpack používá takzvané „cookies“, textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a které umožňují analýzu vašeho používání webových stránek.

18.2. Společnost Automattic je certifikována podle dohody o ochraně soukromí, a poskytuje tak záruku dodržování evropských zákonů o ochraně údajů (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000CbqcAAC&status=Active).

18.3. Informace generované souborem cookie o vašem používání této online nabídky jsou uloženy na serveru v USA. Přitom lze ze zpracovávaných údajů vytvářet uživatelské profily, které se používají pouze pro analýzu, nikoli pro reklamní účely. Další informace najdete v prohlášeních o ochraně údajů společnosti Automattic: https://automattic.com/privacy/ a ​​informace o souborech cookie Jetpack: https://jetpack.com/support/cookies/.

19. Komunikace poštou, e-mailem, faxem nebo telefonem

19.1 Pro obchodní transakce a marketingové účely používáme prostředky dálkové komunikace na dálku, například poštou, telefonem nebo e-mailem. Zpracováváme údaje o skladových zásobách, adresy a kontaktní údaje, jakož i údaje o smlouvách od zákazníků, účastníků, zúčastněných stran a komunikačních partnerů.

19.2 Zpracování probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. A), čl. 7 GDPR, čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR v souvislosti s právními požadavky na reklamní sdělení. Ke kontaktu dochází pouze se souhlasem kontaktního partnera nebo v rámci zákonných povolení a zpracovávané údaje jsou vymazány, jakmile to není požadováno, anebo jinak v rozporu s oprávněním, anebo po zániku oprávnění, anebo zákonních aktivačních povinností.

20. Integrace služeb a obsahu od třetích stran

20.1. V rámci naší online nabídky založené na našich oprávněných zájmech tj. Zájmu o analýzu, optimalizaci a hospodárného fungování naší online nabídky ve smyslu čl. 6 odst. písm. 1 lit. integrovat služby, jako jsou videa nebo písma (dále jednotně označované jako „obsah“) To vždy předpokládá, že poskytovatelé tohoto obsahu, kteří jsou třetími stranami, vnímají IP adresu uživatele, protože by bez IP adresy nemohli poslat obsah do svého prohlížeče. IP adresa je proto pro zobrazování tohoto obsahu. Snažíme se používat pouze takový obsah, jehož příslušní poskytovatelé používají k doručování obsahu pouze IP adresu. Poskytovatelé třetích stran mohou také používat takzvané pixelové značky (neviditelná grafika, známé také jako „webové majáky“) pro statistické nebo marketingové účely „Pixelové značky“ lze použít k vyhodnocení informací, jako je návštěvnický provoz na stránkách tohoto webu Pseudonymní informace mohou být také uloženy v cookies na zařízení uživatele a obsahují mimo jiné technické informace o prohlížeči a operačním systému, odkazující webové stránky, dobu návštěvy a další informace o využívání naší online nabídky, jakož i odkazy k těmto informacím z jiných zdrojů.

20.2. Následující ilustrace poskytuje přehled poskytovatelů třetích stran a jejich obsahu spolu s odkazy na jejich prohlášení o ochraně údajů, která obsahují další informace o zpracování údajů a v některých případech zde již zmíněných možnosti námitky (tzv. Opt -out) – pokud naši zákazníci používají platební služby třetích stran (např. PayPal nebo Sofortüberweisung), platí podmínky a upozornění na ochranu údajů příslušných poskytovatelů třetích stran, které lze vyhledat v rámci příslušných webových stránek nebo transakčních aplikací . – Externí písma od společnosti Google, LLC., Https://www.google.com/fonts („písma Google“). Integrace písem Google probíhá vyvoláním serveru na Googlu (obvykle v USA). Prohlášení o ochraně údajů: https://policies.google.com/privacy, Odhlášení: https://adssettings.google.com/authenticated. – Funkce služby Instagram jsou integrovány do naší online nabídky. Tyto funkce nabízí společnost Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Pokud jste přihlášeni ke svému účtu Instagram, můžete kliknutím na tlačítko Instagram propojit obsah našich stránek se svým profilem Instagram. To umožňuje společnosti Instagram přiřadit vaši návštěvu našich webových stránek k vašemu uživatelskému účtu. Chtěli bychom zdůraznit, že jako poskytovatel stránek nemáme žádné znalosti o obsahu přenášených údajů ani o jejich použití společností Instagram. Prohlášení o ochraně údajů: http://instagram.com/about/legal/privacy/. – Mapy poskytované službou „Google Maps“ poskytované externím poskytovatelem Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Prohlášení o ochraně údajů: https://www.google.com/policies/privacy/, Odhlášení: https://www.google.com/settings/ads/.