Všeobecné obchodní podmínky

1. Platnost

Pokud není výslovně dohodnuto jinak, platí naše Všeobecné obchodní podmínky vždy ve verzi platné v době uzavření příslušné smlouvy, včetně těch transakcí, ve kterých je objednávka zadána telefonicky nebo jinak bez písemného vyjádření nebo použití formuláře, zejména pro objednávky prostřednictvím našeho webového obchodu. Pokud budou jednotlivá ustanovení těchto obchodních podmínek zcela nebo zčásti neúčinná z důvodu kogentních zákonných ustanovení (zejména ustanovení zákona o ochraně spotřebitele), zbývající ustanovení těchto obchodních podmínek zůstanou v platnosti beze změny.

2. Nabídka – objednávka

2.1 Naše nabídky (brožury, katalogy, ceníky, webový obchod …) se mohou změnit a je třeba je chápat jako výzvu k podání vaší nabídky. Smlouva se uzavírá prostřednictvím našeho písemného potvrzení objednávky nebo doručením v souladu s objednávkou a je založena výhradně na obsahu těchto všeobecných obchodních podmínek, bez nutnosti zvláštní dohody v jednotlivých případech. Odchylky od těchto podmínek vyžadují písemný souhlas. Přijetím dodávky znovu potvrzujete tyto všeobecné podmínky jako závazné.

2.2 Zboží a nákupní poukazy můžete zvolit z nabídky online obchodu a sbírat je v nákupním košíku pomocí tlačítka „Přidat do nákupního košíku“. Odesláním objednávky kliknutím na tlačítko „Koupit nyní za poplatek“ odesíláte závaznou nabídku na nákup zboží nebo poukázek shromážděných v nákupním košíku. Zadáním objednávky prohlašujete, že souhlasíte s těmito podmínkami a jste jimi vázáni.

2.3 Po obdržení objednávky vám zašleme automatický e-mail s potvrzením přijetí objednávky a podrobnými údaji o objednávce. Toto potvrzení o přijetí nepředstavuje přijetí nabídky, ale pouze informuje o tom, že objednávka byla přijata námi. Závaznost vaší objednávky platí po dobu 2 dnů od odeslání této objednávky. Zákonné právo na odstoupení (právo na odstoupení) zůstává nedotčeno. V rámci potvrzení přijetí budete informováni o dni přijetí objednávky.

2.4 Kupní smlouva je uzavřena až poté, co obdržíte potvrzení o odeslání prostřednictvím samostatného e-mailu (u voucherových objednávek zasláním voucheru e-mailem). Smluvním jazykem je němčina. Údaje o objednávce, storno podmínky, fakturu a také naše obchodní podmínky, tedy kupní smlouvu, obdržíte také s potvrzením přepravy. Naše podmínky si můžete kdykoli prohlédnout na našich webových stránkách v části Všeobecné podmínky. Další právní prohlášení lze platně předat v textové podobě e-mailem nebo faxem.

3. Ceny

3.1 Pokud není písemně dohodnuto jinak, platí ve všech případech naše ceníkové ceny platné v době objednávky, jak bylo dohodnuto. Uvedené ceny zahrnují zákonnou daň z pridanej hodnoty (DPH) plus veškeré náklady na dopravu vzniklé v souladu s čl. 4.9.

3.2 Platba se provádí kreditní kartou (MasterCard nebo Visa), PayPal, okamžitým převodem, zálohovou platbou / převodem nebo poukazem. Platba zasláním hotovosti nebo šeků není možná, pokud nebyly v jednotlivých případech písemně dohodnuty zvláštní platební podmínky;

3.3 U platebních metod PayPal a Sofortüberweisung se po dokončení objednávky odečte z vašeho účtu kupní cena.

3.4 Při platbě nákupním poukazem bude hodnota odečtena z poukazu při zadání objednávky. I v případě prodlení platby bez vlastní viny jsme oprávněni účtovat zákonný úrok z prodlení; tím nejsou dotčeny nároky na náhradu prokázaného vyššího úroku v případě prodlení platby.

4. Dodávka

4.1 Pokud není dohodnuto jinak, dodáváme do 3 pracovních dnů po našem potvrzení uzavřené smlouvy. Na stránce s příslušným produktem upozorňujeme na odchylné dodací lhůty.

4.2 Pozdní nebo předčasné dodání nezakládá nárok na náhradu škody nebo na odstoupení od smlouvy. Neneseme odpovědnost za zpoždění způsobená nepředvídanými událostmi, jako je výroba, přeprava, přerušení dodávek ze závodů našich dodavatelů a / nebo vyšší moc.

4.3 Vady dodávky a reklamace musí být zákazníky a podnikateli určeny a nahlášeny do pěti pracovních dnů. Vrácení zboží, které není založeno na oprávněné reklamaci, vyžaduje náš výslovný souhlas a musí být v dokonalém stavu. Vrácením zboží potvrzujete, že zboží bylo řádně skladováno a přepravováno, zejména v předepsaném teplotním rozmezí.

4.4 Oprávněné stížnosti neoprávňují zadržet celou částku, ale pouze příslušnou část fakturované sumy.

4.5 Doručujeme na dodací adresu, kterou jste uvedli, nebo jinak na místo vašeho podnikání. Typ odeslání a volba způsobu dodání probíhá vhodným způsobem dodání v obvyklém obalu. Vyzvednutí lze domluvit individuálně.

4.6 Na naše dodávky zákazníkům, kteří jsou podnikateli, se vztahuje Ex-Works (EXW Incoterms 2010).

4.7 Při odeslání zboží spotřebitelům se riziko ztráty nebo poškození zboží přenáší na spotřebitele až když je zboží doručeno spotřebiteli nebo jiné třetí osobě. Pokud však spotřebitel sám uzavřel přepravní smlouvu bez využití jedné z námi navrhovaných možností, přechází riziko na přepravce, jakmile je zboží předáno.

4.8 Balení a náklady na dopravu Balné a přepravní náklady na dodávky do České Republiky se zálohou jsou 11 EUR. V případě větších dodávek se cena odývýjí od celkové hmotnosti zboží. Zde naleznete další informace o nákladech na dopravu.

5. Výhrada vlastnictví

5.1 Dodané zboží zůstává naším majetkem až do úplného zaplacení všech závazků kupujícího vyplývajících z kupní smlouvy.

5.2 Jakákoli záloha nebo dohoda o ručení sbožím s výhradou vlastnictví ve prospěch třetích stran není povolena bez našeho souhlasu.

6. Oznámení vad, záruka

6.1 Dodané zboží musíte ihned po převzetí zásilky prohlédnout, zda neobsahuje viditelné vady.

6.2 Viditelné vady jakosti nebo množství musí být nahlášeny písemně ihned po dodání, skryté vady ihned po zjištění, nejpozději však do 5 pracovních dnů po těchto termínech. Musí být zveřejněn a doložen druh a rozsah nahlášené závady. Není-li reklamace podána nebo nebyla podána včas, považuje se zboží za schválené.

6.3 Pokud je podána oprávněná reklamace, platby mohou být zadrženy pouze v míře, která je přiměřená ve vztahu k prokázaným vadám.

6.4 Odpovídáme za vady včas oznámené v souladu s následujícími ustanoveními: Jsme oprávněni vrátit dodávky, které se v důsledku okolností před převodem rizika ukáží jako nepoužitelné nebo nezanedbatelně ovlivněné jejich použitelností, zejména kvůli vadné kvalitě nebo špatnému zpracování. Nové dodání sboží proběhne zdarma, nebo se řeší dobropisem pro otevřené částky faktury. Je povoleno několik dodávek. Nahrazené sboží se stáva naším majetkem. Z vaší strany nám musíte poskytnout vhodný čas a příležitost k provedení všech náhradních dodávek, které považujeme za nezbytné, protože jinak jsme osvobozeni od odpovědnosti za vady.

6.5 Za škody způsobené nevhodným nebo nesprávným skladováním nebo používáním, přirozeným opotřebením, nesprávným nebo nedbalým ošetřením nebo skladováním atd. nepřebíráme žádnou odpovědnost. Záruka se rovněž nevztahuje na změny provedené z vaší strany nebo třetími stranami.

6.6 Pokud výměna není možná, nebo se nakonec nezdařila, nebo pokud je zlepšení jinak nepřiměřeně zpožděno, můžete požádat o odstoupení od smlouvy, snížení ceny nebo dobropis. Všechny další nároky jsou vyloučeny.

6.7 Za veškeré vrácení zboží, které je oprávněně odmítnuto, poneseme náklady na dopravu. Další náklady na nákladnější způsob dopravy jsou zcela na vaše náklady.

6.8 Platí zákonná záruční lhůta. Předpoklad podle § 924 ABGB se nepoužije.

6.9 Zákazník neobdrží žádné záruky v právním smyslu. Výjimky musí být dohodnuty samostatně písemně.

6.10 Pokud je smluvním partnerem spotřebitel, platí ustanovení o zákonné záruce, na rozdíl od výše uvedených podmínek 6.1 až 6.9. Záruční doba pro dodání movitých věcí jsou 2 roky od data převzetí zboží. Stížnosti na základě zákonných záručních nároků nebo jiných stížností lze podávat prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v právním upozornění.

7. Odpovědnost

7.1 Předpisy 7.2. až 7,3 včetně se vztahuje pouze na podnikatele ve smyslu rakouského § 1 KSchG.

7.2 Jste plně odpovědní za výběr produktů a za výsledky s nimi spojené.

7.3 Uplatňování nároků na náhradu škody vůči nám je výslovně vyloučeno v případě lehké nedbalosti; to neplatí pro úrazy. Poškozený musí prokázat existenci dalšího pochybení. Nároky na náhradu škody se promlčují 6 měsíců po zjištění škody a škůdce. Pokud je to právně přípustné, nepřebíráme žádnou odpovědnost (ani z titulu záruky) za účinek dodávaných produktů a důsledky vyplývající z jejich použití.

7.4 Pokud je smluvním partnerem spotřebitel, platí zákonné předpisy o odškodnění.

8. Vrácení zboží

8.1 Zrušení, změny objednávek nebo vrácení zboží jsou bez našeho výslovného souhlasu vyloučeny. Předpisy z 8.1. a 8.2 se vztahují pouze na podnikatele ve smyslu rakouského § 1 KSchG.

8.2 Vrácení zboží, které není založeno na oprávněné reklamaci, vyžaduje náš výslovný souhlas a musí být v dokonalém stavu (s výjimkou odstoupení ze strany spotřebitele).

9. Předpisy o ochraně údajů a změny adresy

9.1 Jsme oprávněni shromažďovat údaje týkající se obchodního vztahu (zejména jméno, adresa, telefonní a faxová čísla, e-mailové adresy, objednávka, dodací a fakturační adresa, datum objednávky, objednané nebo dodané produkty nebo služby, množství, cena, shromažďovat, zpracovávat a ukládat data dodání, data platby a upomínání, jméno a datum narození zákazníka atd.). Ujišťujeme vás, že se všemi údaji bude zacházeno důvěrně a budou zpracovávány výhradně z důvodu bezpečnosti produktu a pro marketingové účely (např. Zasílání reklamních materiálů). Nebudou předány třetím stranám mimo společnost. Upozorňujeme, že za účelem zjednodušení nákupního procesu a pozdějšího zpracování smlouvy v rámci cookies budou uloženy vaše IP údaje nebo údaje u uživateli, stejně jako vaše jméno, adresa a číslo kreditní karty. Neexistuje žádný přenos dat třetím stranám, s výjimkou přenosu čísla kreditní karty do banky za účelem odečtení kupní ceny. Pokud nechcete přijímat cookies, změňte prosím odpovídajícím způsobem nastavení svého prohlížeče. To může omezit funkčnost webových stránek.

9.2 Odvolání ze strany zákazníka je možné kdykoli písemně na e-mailovou adresu info@harmonyislife.com. Další informace o ochraně údajů najdete na: https://www.harmonyislife.com/cs/ochrana-dat/

10. Autorské právo / právo na užívání

10.1 Námi vyvinutý obsah (informační materiál, domovská stránka atd.) Je naším duševním vlastnictvím a bez našeho předchozího výslovného písemného souhlasu nesmí být reprodukován nebo předáván třetím stranám. Uživatel se zavazuje dodržovat tato autorská práva.

11. Místo plnění a jurisdikce

11.1 Místem plnění pro (zpětné) dodávky a platby je sídlo naší společnosti.

11.2 Platí pouze rakouské právo s výjimkou prodejního práva OSN. Pokud je smluvním partnerem spotřebitel, použijí se na tuto smlouvu závazná ustanovení práva státu, v němž má obvyklé bydliště.

11.3 Tyto podmínky prodeje a dodání zůstávají závazné, i když jsou jednotlivé body právně neúčinné. Místo neúčinného nařízení se použije zákonně nebo platně omezený, přípustný obsah.

11.4 Místem příslušnosti je příslušný soud v sídle naší společnosti. Pokud je smluvním partnerem spotřebitel, považuje se příslušnost soudu, v jehož obvodu se nachází bydliště, obvyklé bydliště nebo místo zaměstnání zákazníka, za opodstatněnou.

12. Doplňující ustanovení pro spotřebitele

12.1 Pokud je zákazníkem spotřebitel, je oprávněn v souladu s § 11 FAGG odstoupit od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu.