Vyhlásenie o ochrane údajov vysvetľuje typ, rozsah a účel spracovania osobných údajov (ďalej len „údaje“) v rámci našej online ponuky a súvisiacich webov, funkcií a obsahu, ako aj externých online účastí, ako sú napr. náš profil na sociálnych médiách. (ďalej spoločne len „online ponuka“). Pokiaľ ide o použité pojmy, ako je „spracovanie“ alebo „zodpovedná osoba“, odkazujeme na definície v článku 4 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR).

Vydavateľ a prevádzkovateľ tohto webu:

Mag. Zuzana Kratochvilova
Zeleborgasse 19/2
1120 Viedeň
E-Mail: info@harmonyislife.com
Telefón: (+43) 660 36 30 635

Druhy spracovávaných údajov:

– Evidenčné údaje (napr. Mená, adresy)
– Kontaktné údaje (napr. E-mail, telefónne čísla)
– Dáta o obsahu (napr. zadávanie textu, fotografie, videá)
– Údaje o zmluve (napr. Predmet zmluvy, termín, kategória zákazníka)
– Údaje o platbe (napr. Bankové údaje, história platieb)
– Údaje o používaní (napr. Navštívené webové stránky, záujem o obsah, časy prístupu)
– Meta/komunikačné dáta (napr. Informácie o zariadení, IP adresy)

Spracovanie osobitných kategórií údajov (článok 9 ods. 1 GDPR):

Nie sú spracovávané žiadne zvláštne kategórie údajov.

Kategórie osôb dotknutých spracovaním:

– Zákazníci, zúčastnené strany, návštevníci a používatelia online ponuky, obchodní partneri. V nasledujúcom texte označujeme subjekty údajov súhrnne tiež ako „užívateľa“.

Účel spracovania:

– Poskytovanie online ponuky, jej obsahu a funkcií obchodu
– Poskytovanie zmluvných služieb, servis a starostlivosť o zákazníkov
– Odpovede na kontaktné otázky a komunikáciu s užívateľmi
– Marketing, reklama a prieskum trhu

Stav: marec 2020

1. Použité termíny

1.1. „Osobné údaje“ sú všetky informácie, ktoré sa týkajú identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „subjekt údajov“); Fyzická osoba je považovaná za identifikovateľnú, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä prostredníctvom priradenia k identifikátoru, ako je meno, identifikačné číslo, údaje o polohe, online identifikátor (napr. Cookie) alebo jedna alebo viac zvláštnych funkcií, ktoré vyjadrujú fyzickú, fyziologickú , genetickú, psychologickú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

1.2. „Spracovaním“ sa rozumie akýkoľvek proces vykonávaný s alebo bez pomoci automatizovaných procesov alebo akéhokoľvek takého radu procesov v súvislosti s osobnými údajmi. Pojem ide obšírne a zahŕňa prakticky každé zaobchádzanie s dátami.

1.3. „Zodpovedná“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán, inštitúcia alebo iný orgán, ktorý sám alebo spoločne s ostatnými rozhoduje o účeloch a prostriedkoch spracovania osobných údajov.

2. Príslušné právne normy

V súlade s čl. 13 GDPR vás budeme informovať o právnych normách nášho spracovania údajov. Ak právna norma nie je uvedená vo vyhlásení o ochrane údajov, platí toto: Právnym základom na získanie súhlasu je článok 6 ods. 1 písm. A) a čl. 7 GDPR, právna norma pre spracovanie pre výkon našich služieb a implementácia zmluvných opatrení Odpoveďou na otázky je čl.6 odst.1 písm. b) GDPR, právna norma pre spracovanie za účelom splnenia našich zákonných povinností je článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR a právnym základom na spracovanie na ochranu našich legitímnych záujmov sú článok 6 ods. 1 písm. f GDPR V prípade, že základné záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby vyžadujú spracovanie osobných údajov, slúži ako právny základ článok 6 ods. 1 písm. d GDPR.

3. Zmeny a aktualizácie zásad ochrany osobných údajov

Žiadame vás, aby ste sa pravidelne informovali o obsahu nášho vyhlásenia o ochrane osobných údajov. Vyhlásenie o ochrane údajov upravíme, akonáhle sa vykonajú zmeny v spracovaní údajov, ktoré vykonáme. Budeme vás informovať, akonáhle zmeny budú vyžadovať vašu spoluprácu (napr. Súhlas) alebo iné individuálne oznámenia.

4. Bezpečnostné opatrenia

4.1. V súlade s čl. 32 GDPR, s prihliadnutím na aktuálny stav techniky, náklady na implementáciu a druh, rozsah, okolnosti a účely spracovania, ako aj rôzne pravdepodobnosti výskytu a závažnosti rizika pre práva a slobody fyzickej osoby, vykonávame vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie úrovne ochrany zodpovedajúcej riziku; opatrenia zahŕňajú najmä zabezpečenie dôvernosti, integrity a dostupnosti dát kontrolou fyzického prístupu k dátam, ako aj prístupu, vstupu, prenosu, zabezpečenia dostupnosti a ich triedenia. Ďalej sme stanovili postupy, ktoré zaisťujú výkon práv subjektov údajov, mazanie údajov a reakciu na ohrozenie údajov. 292/5000 Ďalej berieme do úvahy ochranu osobných údajov pri vývoji alebo výbere hardvéru, softvéru a postupov v súlade so zásadou ochrany údajov prostredníctvom technologického dizajnu a východiskového nastavenia vhodného pre ochranu údajov (článok 25 GDPR) .

4.2. Medzi bezpečnostné opatrenia patrí najmä šifrovaný prenos dát medzi vašim prehliadačom a naším serverom.

5. Zverejnenie a prenos údajov

5.1. Ak v rámci nášho spracovania prezradíme údaje iným osobám a spoločnostiam (spracovateľom zmlúv alebo tretím stranám), odovzdáme im ich alebo im inak poskytneme prístup k údajom, je to možné iba na základe zákonného povolenia (napr. sú odovzdávané tretím stranám, napríklad poskytovateľom platobných služieb , podľa článku 6 odsek 1 písmeno b GDPR je potrebné na splnenie zmluvy), s ktorým ste súhlasili, stanovuje to zákonná povinnosť alebo na základe našich legitímnych záujmov (napr. pri využívaní agentov, poskytovateľov hostingu, daňových, ekonomických a právnych poradcov , starostlivosti o zákazníkov, účtovníctvo, fakturácia a podobných služieb, ktoré nám umožňujú efektívne a efektívne plniť naše zmluvné záväzky, administratívne úlohy a povinnosti).

5.2. Pokiaľ poveríme tretie strany spracovaním údajov na základe takzvanej „zmluvy o spracovaní objednávky“, je to vykonané na základe článku 28 GDPR.

6. Prevody do tretích krajín

Ak spracovávame údaje v tretej krajine (tj. Mimo Európsku úniu (EÚ) alebo Európsky hospodársky priestor (EHP)) alebo ak k tomu dochádza v súvislosti s využívaním služieb tretích strán alebo zverejňovaním alebo odovzdávaním údajov tretím stranám, dôjde k tomu iba ak dôjde ku splnenie našich (pred) zmluvných povinností, na základe vášho súhlasu, na základe zákonnej povinnosti alebo na základe našich oprávnených záujmov. S výhradou zákonných alebo zmluvných povolení spracovávame alebo nechávame spracovávať údaje v tretej krajine, iba ak sú splnené zvláštne požiadavky čl. 44 a nasl. GDPR. To znamená, že spracovanie prebieha napríklad na základe osobitných záruk, ako je úradne uznané stanovenie úrovne ochrany údajov zodpovedajúcej EÚ (napr. pre USA prostredníctvom „štítu na ochranu súkromia“) alebo dodržiavanie úradne uznaných osobitných zmluvných záväzkov (tzv. „štandardné zmluvné doložky“) ).

7. Práva dotknutej osoby

7.1. Máte právo požadovať potvrdenie, pokiaľ sa dané údaje spracúvajú, a požadovať informácie o týchto údajoch, ako aj ďalšie informácie a kópiu údajov v súlade s čl.15 DSGVO.

7.2. Podľa článku 16 GDPR máte právo požadovať doplnenie údajov, pokiaľ sa Vás týkajú, alebo opravu nesprávnych údajov, pokiaľ sa Vás týkajú.

7.3. V súlade s čl. 17 GDPR máte právo požadovať okamžité zmazanie príslušných údajov alebo alternatívne v súlade s čl. 18 GDPR požadovať obmedzenie spracovania údajov.

7.4. Máte právo požadovať, aby ste dostali údaje o vás, ktoré ste nám poskytli v súlade s článkom 20 GDPR, a požadovať ich odovzdanie ďalším zodpovedným stranám.

7.5. V súlade s článkom 77 GDPR máte tiež právo podať sťažnosť na príslušnom dozornom orgáne.

Príslušným dozorným úradom je:

Rakúsky úrad pre ochranu údajov Barichgasse 40-42, 1030 Viedeň

8. Právo na odstúpenie

Máte právo odvolať svoj súhlas v súlade s článkom 7 ods. 3 GDPR s účinkom do budúcnosti.

9. Právo vzniesť námietku

Proti budúcemu spracovaniu vašich údajov v súlade s čl. 21 GDPR môžete kedykoľvek vzniesť námietku. Proti spracovaniu na účely priameho marketingu je možné vzniesť námietku.

10. Cookies a právo vzniesť námietku proti priamej pošte

10.1. „Cookies“ sú malé súbory, ktoré sú uložené v počítačoch používateľov. V cookies môžu byť uložené rôzne informácie. Súbor cookie sa primárne používa na ukladanie informácií o užívateľovi (alebo zariadení, na ktorom je súbor cookie uložený) počas alebo po jeho návšteve online ponuky. Dočasné súbory cookie, alebo „relačné súbory cookie“ alebo „prechodné súbory cookie“, sú súbory cookie, ktoré sú odstránené potom, čo používateľ opustí online ponuku a zavrie svoj prehliadač. Takýto súbor cookie môže napríklad ukladať obsah nákupného košíka do online obchodu alebo stav prihlásenia. Súbory cookie sa označujú ako „permanent“ alebo „persistent“ a zostávajú uložené aj po zatvorení prehliadača. Stav prihlásenia možno napríklad uložiť, ak ho používatelia navštívia po niekoľkých dňoch. Záujmy užívateľov môžu byť tiež uložené v takom súbore cookie, ktorý sa používa na meranie rozsahu alebo na marketingové účely. „Súbory cookie tretích strán“ sú súbory cookie od iných poskytovateľov, než je osoba zodpovedná za prevádzkovanie online ponuky (v opačnom prípade ide o „First-Party Cookies“).

10.2. Používame dočasné a trvalé cookies a objasňujeme to v kontexte nášho vyhlásenia o ochrane osobných údajov. Ak si užívatelia neželajú, aby boli na ich počítači ukladané súbory cookie, sú požiadaní o deaktiváciu príslušnej možnosti v systémových nastaveniach svojho prehliadača. Uložené súbory cookie je možné zmazať v systémových nastaveniach prehliadača. Vylúčenie cookies môže viesť k funkčným obmedzeniam tejto online ponuky.

10.3. Všeobecnú námietku proti používaniu súborov cookie používaných na účely online marketingu možno vzniesť proti veľkému počtu služieb, najmä v prípade sledovania, prostredníctvom webových stránok USA http://www.aboutads.info/choices/ alebo webových stránok EÚ. http://www.youronlinechoices.com/ bude vysvetlené. Súbory cookie je možné ďalej ukladať ich deaktiváciou v nastavení prehliadača. Upozorňujeme, že potom nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto online ponuky.

11. Vymazanie údajov

11.1. Údaje, ktoré spracovávame, budú pri spracovaní vymazané alebo obmedzené v súlade s čl. 17 a 18 GDPR. Pokiaľ nie je v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov výslovne uvedené, údaje, ktoré uchovávame, budú zmazané, len čo už nebudú požadované pre svoj zamýšľaný účel a vymazanie nie je v rozpore s požiadavkami zákonných ustanovení o uchovávaní. Pokiaľ nebudú údaje vymazané, pretože sú vyžadované na iné zákonne prípustné účely, bude ich spracovanie obmedzené. To znamená, že údaje sú blokované a nie sú spracovávané na iné účely. To platí napríklad pre údaje, ktoré musia byť uchovávané z obchodných alebo daňových dôvodov.

11.2. Podľa zákonných požiadaviek prebieha skladovanie najmä po dobu 7 rokov v súlade s § 132 ods.1 BAO (účtovné doklady, potvrdenky / faktúry, účty, potvrdenky, obchodné doklady, zoznam príjmov a výdavkov atď.), Po dobu 22 rokov v súvislosti s pozemkami a 10 rokov za dokumenty v súvislosti s elektronicky poskytovanými službami, telekomunikačnými, rozhlasovými a televíznymi službami, ktoré sú poskytované nepodnikateľom v členských štátoch EÚ a pre ktoré je Mini-One-Stop-Shop (MOSS) použitý.

12. Spracovanie objednávky v internetovom obchode a zákazníckom účte

12.1. Údaje našich zákazníkov spracovávame v rámci objednávkových procesov v našom internetovom obchode, aby sme im umožnili vybrať a objednať vybrané produkty a služby, ako aj ich platby a doručenie či prevedenie.

12.2. Spracovávané údaje zahŕňajú údaje o zásobách, údaje o komunikácii, údaje o zmluve, údaje o platbách a dotknuté osoby, našich zákazníkov, zúčastnené strany a ďalších obchodných partnerov. Spracovanie prebieha za účelom poskytovania zmluvných služieb v rámci prevádzky internetového obchodu, fakturácie, dodania a zákazníckych služieb. Súbory cookie relácie používame na ukladanie obsahu nákupného košíka a trvalé súbory cookie na ukladanie stavu prihlásenia.

12.3. Spracovanie prebieha na základe článku 6 ods. 1 písm. B (vykonávanie objednávkových procesov) ac (zákonom požadovaná archivácia) GDPR. Informácie označené ako nevyhnutné sú nutné pre uzatvorenie a plnenie zmluvy. Údaje poskytujeme tretím stranám iba v súvislosti s doručovaním, platbami alebo v rámci zákonných povolení a povinností voči právnym poradcom a úradom. Údaje budú spracované v tretích krajinách, iba ak je to nevyhnutné pre splnenie zmluvy (napr. na žiadosť zákazníka o doručenie alebo platbu).

12.4. Užívatelia si môžu voliteľne vytvoriť užívateľský účet, v ktorom uvidia najmä svoje objednávky. V rámci registrácie sú užívateľom oznámené povinné povinné informácie. Užívateľské účty nie sú verejné a nemožno ich indexovať vyhľadávačmi. Ak používatelia ukončili svoj užívateľský účet, budú ich údaje s ohľadom na užívateľský účet vymazané, pričom ich uchovanie je nevyhnutné z obchodných alebo daňových dôvodov v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. GDPR. Informácie v zákazníckom účte zostávajú, kým nebudú vymazané s následnou archiváciou v prípade zákonnej povinnosti. Je na užívateľoch, aby si uložili svoje dáta v prípade ukončenia pred ukončením zmluvy.

12.5. V rámci registrácie a obnovených prihlasovacích údajov a používania našich online služieb ukladáme IP adresu a čas príslušnej akcie užívateľa. Ukladanie prebieha na základe našich oprávnených záujmov, ako aj užívateľov na ochranu pred zneužitím a iným neoprávneným použitím. K prenosu týchto údajov tretím stranám nedochádza, iba ak je to potrebné na riešenie našich nárokov alebo ak k tomu existuje zákonná povinnosť v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. C) GDPR.

12.6. K vymazaniu dochádza po vypršaní zákonnej záruky a porovnateľných povinností, nutnosť ukladania dát sa kontroluje každé tri roky; V prípade zákonných archivačných povinností k výmazu dochádza po ich uplynutí (ukončenie obchodného práva (7 rokov) a povinnosť zadržania daňového práva); Informácie v zákazníckom účte zostanú, kým nebudú odstránené.

13. Obchodná analýza a prieskum trhu

13.1. Aby sme mohli prevádzkovať naše podnikanie hospodárne, aby sme mohli rozpoznať trhové trendy, priania zákazníkov a užívateľov, analyzujeme údaje, ktoré máme k dispozícii, o obchodných transakciách, zmluvách, otázkach atď. 6 ods. 1 písm. F. DSGVO, pričom medzi dotknuté osoby patria zákazníci, zúčastnené strany, obchodní partneri, návštevníci a používatelia online ponuky. Analýzy sú vykonávané za účelom obchodného hodnotenia, marketingu a prieskumu trhu. Pritom môžeme zohľadniť profily registrovaných užívateľov s informáciami, napr. o ich nákupných procesoch. Analýzy nám slúžia na zvýšenie užívateľskej spokojnosti, optimalizáciu našej ponuky a ekonomickej efektívnosti. Analýzy slúžia len nám a nie sú zverejňované externe, pokiaľ nejde o anonymné analýzy so súhrnnými hodnotami.

13.2. Pokiaľ sú tieto analýzy alebo profily osobné, budú po ukončení užívateľom zmazané alebo anonymizované, inak po dvoch rokoch od uzavretia zmluvy. Okrem toho sa celková obchodná analýza a stanovenie všeobecných tendencií vytvárajú pokiaľ možno anonymne.

14. Kontakt a zákaznícky servis

14.1 Pri kontaktovaní nás (prostredníctvom kontaktného formulára alebo e-mailu) sa informácie poskytnuté používateľom spracúvajú na účely spracovania žiadosti o kontakt a jej spracovania v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. B) GDPR.

14.2 Informácie o používateľovi môžu byť uložené v našom systéme riadenia vzťahov so zákazníkmi (ďalej len „systém CRM“) alebo v porovnateľnej organizácii žiadostí.

14.3 Ak už požiadavku nepotrebujeme, vymažeme ju. Požiadavku preskúmame každé dva roky; Požiadavky od zákazníkov, ktorí majú zákaznícky účet, trvalo uchovávame a informácie o zákazníckom účte odstránime. Uplatňujú sa aj zákonné povinnosti archivácie.

15. Zhromažďovanie prístupových údajov a súborov protokolu

15.1. Údaje o každom prístupe na server, na ktorom je táto služba umiestnená (tzv. Súbory protokolu servera), zhromažďujeme na základe našich oprávnených záujmov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. Prístupové dáta zahŕňajú názov navštíveného webu, súbor, dátum a čas prístupu, množstvo prenesených dát, oznámenie o úspešnom prístupe, typ a verziu prehliadača, operačný systém užívateľa, URL referreru (predtým navštívená stránka), IP adresa a žiadajúci poskytovateľ.

15.2. Z bezpečnostných dôvodov (napr. na účely vyšetrovania prípadov zneužitia alebo podvodu) sa informácie súboru protokolu ukladajú po dobu maximálne siedmich dní a potom sa odstránia. Údaje, ktorých ďalšie ukladanie je nevyhnutné na účely dôkazov, sú z mazania vylúčené, kým nebude príslušný incident definitívne objasnený.

16. Online prítomnosť na sociálnych médiách

16.1. Na základe našich oprávnených záujmov v zmysle článku 6 ods. 1 písm. F) GDPR udržujeme online prítomnosť v sociálnych sieťach a platformách, aby sme mohli komunikovať so zákazníkmi, zúčastnenými stranami a aktívnymi užívateľmi a informovať o našich službách. Pri vyvolaní príslušných sietí a platforiem platia podmienky a pokyny na spracovanie dát príslušných prevádzkovateľov.

16.2 Pokiaľ nie je v našom vyhlásení o ochrane údajov uvedené inak, spracovávame údaje užívateľov, pokiaľ s nami komunikujú v rámci sociálnych sietí a platforiem, napr. píšu články o našej online prítomnosti alebo nám zasielajú správy.

16.3. Google Analytics používame na to, aby sme zobrazovali reklamy umiestnené v rámci reklamných služieb Google a jej partnerov iba tým užívateľom, ktorí tiež prejavili záujem o našu online ponuku alebo majú určité vlastnosti (napr. záujmy o určité témy alebo produkty, ktoré sú založené na navštívení webovej stránky stránky), ktoré odovzdávame spoločnosti Google (tzv. „remarketing“ alebo „publika Google Analytics“). S pomocou publika pre remarketing by sme tiež chceli zaistiť, aby naše reklamy zodpovedali potenciálnemu záujmu užívateľov a neboli otravné.

17. Google Analytics

17.1. Google Analytics, službu webovej analýzy poskytovanú spoločnosťou Google LLC („Google“), používame na základe našich oprávnených záujmov (tj. Záujmu o analýzu, optimalizáciu a ekonomické fungovanie našej online ponuky v zmysle čl. 6 ods. 1). 1 písm. F. GDPR). Google používa cookies. Informácie generované súborom cookie o použití online ponuky užívateľom sa obvykle prenášajú na server Google v USA a tam sa ukladajú.

17.2. Google je certifikovaný podľa dohody o ochrane súkromia, a ponúka tak záruku dodržiavania európskych zákonov o ochrane údajov (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

17.3. Google použije tieto informácie v našom mene na vyhodnotenie využitia našej online ponuky užívateľovi, na zostavenie správ o aktivitách v rámci tejto online ponuky a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s využívaním tejto online ponuky a internetu. Týmto spôsobom je možné zo spracovaných dát vytvoriť pseudonymné užívateľské profily.

17.4. Google Analytics používame iba s aktivovanou anonymizáciou IP. To znamená, že spoločnosť Google skracuje IP adresu používateľa v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Celá adresa IP bude odoslaná iba na server Google v USA a tam bude vo výnimočných prípadoch skrátená.

17.5. IP adresa prenášaná prehliadačom užívateľa nebude zlúčená s inými dátami Google. Užívatelia môžu zabrániť ukladaniu cookies príslušným nastavením softvéru svojho prehliadača; Používatelia môžu tiež zabrániť spoločnosti Google v zhromažďovaní údajov generovaných súborom cookie, ktoré sa vzťahujú na ich používanie online ponuky, av spracovaní týchto údajov stiahnutím a inštaláciou pluginu prehliadača dostupného pod nasledujúcim odkazom: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

17.6. Ďalšie informácie o používaní údajov spoločnosťou Google, možnostiach nastavenia a námietok nájdete na webových stránkach Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners („Použitie údajov spoločnosťou Google, keď používať weby alebo aplikácie našich partnerov “), https://policies.google.com/technologies/ads („ Využitie dát na reklamné účely “), https://adssettings.google.com/authenticated („ Spravovať informácie, ktoré Google používa na zobrazovanie reklám „ ).

18. Jetpack (štatistiky WordPress)

18.1. Na základe našich oprávnených záujmov (tj Záujmu o analýzu, optimalizáciu a hospodárne fungovanie našej online ponuky v zmysle článku 6 ods. 1 písm. Lit.) obsahuje nástroj pre štatistickú analýzu prístupu návštevníkov a poskytuje ho spoločnosť Automattic, Inc. 132 Hawthorne Street San Francisco, CA 94107, USA. Jetpack používa takzvané „cookies“, textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači a ktoré umožňujú analýzu vášho používania webových stránok.

18.2. Spoločnosť Automattic je certifikovaná podľa dohody o ochrane súkromia, a poskytuje tak záruku dodržiavania európskych zákonov o ochrane údajov (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000CbqcAAC&status=Active)

18.3. Informácie generované súborom cookie o vašom používaní tejto online ponuky sú uložené na serveri v USA. Pritom je možné zo spracovávaných údajov vytvárať užívateľské profily, ktoré sa používajú iba na analýzu, nie na reklamné účely. Ďalšie informácie nájdete vo vyhláseniach o ochrane údajov spoločnosti Automattic: https://automattic.com/privacy/ a informácie o súboroch cookie Jetpack: https://jetpack.com/support/cookies/.

19. Komunikácia poštou, e-mailom, faxom alebo telefónom

19.1 Na obchodné transakcie a marketingové účely používame prostriedky diaľkovej komunikácie na diaľku, napríklad poštou, telefónom alebo e-mailom. Spracovávame údaje o skladových zásobách, adresy a kontaktné údaje, ako aj údaje o zmluvách od zákazníkov, účastníkov, zúčastnených strán a komunikačných partnerov.

19.2 Spracovanie prebieha na základe článku 6 ods. 1 písm. A), článok 7 GDPR, článok 6 ods. 1 písm. F GDPR v súvislosti s právnymi požiadavkami na reklamné oznámenie. Ku kontaktu dochádza iba so súhlasom kontaktného partnera alebo v rámci zákonných povolení a spracovávané údaje sú vymazané, akonáhle to nie je požadované, alebo inak v rozpore s oprávnením, alebo po zániku oprávnenia, alebo zákonných aktivačných povinností.

20. Integrácia služieb a obsahu od tretích strán

20.1. V rámci našej online ponuky založenej na našich oprávnených záujmoch tj Záujmu o analýzu, optimalizáciu a hospodárneho fungovania našej online ponuky v zmysle článku 6 ods. písm. 1 lit. integrovať služby, ako sú videá alebo písma (ďalej jednotne označované ako „obsah“) To vždy predpokladá, že poskytovatelia tohto obsahu, ktorí sú tretími stranami, vnímajú IP adresu užívateľa, pretože by bez IP adresy nemohli poslať obsah do svojho prehliadača . IP adresa je preto pre zobrazovanie tohto obsahu. Snažíme sa používať iba taký obsah, ktorého príslušní poskytovatelia používajú na doručovanie obsahu iba IP adresu. Poskytovatelia tretích strán môžu tiež používať takzvané pixelové značky (neviditeľná grafika, známe tiež ako „webové majáky“) na štatistické alebo marketingové účely „Pixelové značky“ možno použiť na vyhodnotenie informácií, ako je návštevnícka prevádzka na stránkach tohto webu Pseudonymné informácie môžu byť tiež uložené v cookies na zariadení užívateľa a obsahujú okrem iného technické informácie o prehliadači a operačnom systéme, odkazujúce webové stránky, dobu návštevy a ďalšie informácie o využívaní našej online ponuky, ako aj odkazy k týmto informáciám z iných zdrojov.

20.2. Nasledujúce ilustrácie poskytuje prehľad poskytovateľov tretích strán a ich obsahu spolu s odkazmi na ich prehlásenie o ochrane údajov, ktoré obsahujú ďalšie informácie o spracovaní údajov av niektorých prípadoch tu už spomínaných možnosti námietky (tzv. Opt-out) – pokiaľ naši zákazníci používajú platobné služby tretích strán (napr. PayPal alebo Sofortüberweisung), platia podmienky a upozornenia na ochranu údajov príslušných poskytovateľov tretích strán, ktoré možno vyhľadať v rámci príslušných webových stránok alebo transakčných aplikácií . – Externé písma od spoločnosti Google, LLC., https://www.google.com/fonts („písma Google“). Integrácia písiem Google prebieha vyvolaním servera na Googli (obvykle v USA). Vyhlásenie o ochrane údajov: https://policies.google.com/privacy, Odhlásenie: https://adssettings.google.com/authenticated. – Funkcie služby Instagram sú integrované do našej online ponuky. Tieto funkcie ponúka spoločnosť Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Ak ste prihlásení k svojmu účtu Instagram, môžete kliknutím na tlačidlo Instagram prepojiť obsah našich stránok so svojim profilom Instagram. To umožňuje spoločnosti Instagram priradiť vašu návštevu našich webových stránok k vášmu používateľskému účtu. Chceli by sme zdôrazniť, že ako poskytovateľ stránok nemáme žiadne znalosti o obsahu prenášaných údajov ani o ich použití spoločnosťou Instagram. Vyhlásenie o ochrane údajov: http://instagram.com/about/legal/privacy/. – Mapy poskytované službou „Google Maps“ poskytované externým poskytovateľom Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Vyhlásenie o ochrane údajov: https://www.google.com/policies/privacy/, Odhlásenie: https://www.google.com/settings/ads/.