Všeobecné obchodné podmienky

1. Platnosť

Pokiaľ nie je výslovne dohodnuté inak, platia naše Všeobecné obchodné podmienky vždy vo verzii platnej v čase uzavretia príslušnej zmluvy, vrátane tých transakcií, v ktorých je objednávka zadaná telefonicky alebo inak bez písomného vyjadrenia alebo použitia formulára, najmä pre objednávky prostredníctvom nášho webového obchodu. Ak budú jednotlivé ustanovenia týchto obchodných podmienok úplne alebo sčasti neúčinné z dôvodu kogentných zákonných ustanovení (najmä ustanovenia zákona o ochrane spotrebiteľa), zostávajúce ustanovenia týchto obchodných podmienok zostanú v platnosti bez zmeny.

2. Ponuka – objednávka

2.1 Naše ponuky (brožúry, katalógy, cenníky, webový obchod…) sa môžu zmeniť a treba ich chápať ako výzvu na podanie vašej ponuky. Zmluva sa uzatvára prostredníctvom nášho písomného potvrdenia objednávky alebo doručením v súlade s objednávkou a je založená výhradne na obsahu týchto všeobecných obchodných podmienok, bez nutnosti zvláštnej dohody v jednotlivých prípadoch. Odchýlky od týchto podmienok vyžadujú písomný súhlas. Prijatím dodávky znovu potvrdzujete tieto všeobecné podmienky ako záväzné.

2.2 Tovar a nákupné poukazy môžete zvoliť z ponuky online obchodu a zbierať ich v nákupnom košíku pomocou tlačidla „Pridať do nákupného košíka“. Odoslaním objednávky kliknutím na tlačidlo „Kúpiť teraz za poplatok“ odosielate záväznú ponuku na nákup tovaru alebo poukážok zhromaždených v nákupnom košíku. Zadaním objednávky prehlasujete, že súhlasíte s týmito podmienkami a ste nimi viazaní.

2.3 Po obdržaní objednávky vám zašleme automatický e-mail s potvrdením prijatia objednávky a podrobnými údajmi o objednávke. Toto potvrdenie o prijatí nepredstavuje prijatie ponuky, ale iba informuje o tom, že objednávka bola prijatá nami. Záväznosť vašej objednávky platí po dobu 2 dní od odoslania tejto objednávky. Zákonné právo na odstúpenie (právo na odstúpenie) zostáva nedotknuté. V rámci potvrdenia prijatia budete informovaní o dni prijatia objednávky.

2.4 Kúpna zmluva je uzatvorená až potom, čo obdržíte potvrdenie o odoslaní prostredníctvom samostatného e-mailu (u voucherových objednávok zaslaním voucheru e-mailom). Zmluvným jazykom je nemčina. Údaje o objednávke, storno podmienky, faktúru a tiež naše obchodné podmienky, teda kúpnu zmluvu, obdržíte aj s potvrdením prepravy. Naše podmienky si môžete kedykoľvek pozrieť na našich webových stránkach v časti Všeobecné podmienky. Ďalšie právne vyhlásenie je možné platne odovzdať v textovej podobe e-mailom alebo faxom.

3. Ceny

3.1 Pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak, platia vo všetkých prípadoch naše cenníkové ceny platné v dobe objednávky, ako bolo dohodnuté. Uvedené ceny zahŕňajú zákonnú daň z pridanej hodnoty (DPH) plus všetky náklady na dopravu vzniknuté v súlade s čl. 4.9.

3.2 Platba sa vykonáva kreditnou kartou (MasterCard alebo Visa), PayPal, okamžitým prevodom, zálohovou platbou / prevodom alebo poukazom. Platba zaslaním hotovosti alebo šekov nie je možná, pokiaľ neboli v jednotlivých prípadoch písomne dohodnuté osobitné platobné podmienky;

3.3 Pri platobných metódach PayPal a Sofortüberweisung sa po dokončení objednávky odpočíta z vášho účtu kúpna cena.

3.4 Pri platbe nákupným poukazom bude hodnota odpočítaná z poukazu pri zadaní objednávky. Aj v prípade omeškania platby bez vlastnej viny sme oprávnení účtovať zákonný úrok z omeškania; tým nie sú dotknuté nároky na náhradu preukázaného vyššieho úroku v prípade omeškania platby.

4. Dodávka

4.1 Pokiaľ nie je dohodnuté inak, dodávame do 3 pracovných dní po našom potvrdení uzavretej zmluvy. Na stránke s príslušným produktom upozorňujeme na odchylné dodacie lehoty.

4.2 Neskoré alebo predčasné dodanie nezakladá nárok na náhradu škody alebo na odstúpenie od zmluvy. Nenesieme zodpovednosť za oneskorenia spôsobené nepredvídanými udalosťami, ako je výroba, preprava, prerušenie dodávok zo závodov našich dodávateľov a/alebo vyššia moc.

4.3 Chyby dodávky a reklamácie musia byť zákazníkmi a podnikateľmi určené a nahlásené do piatich pracovných dní. Vrátenie tovaru, ktorý nie je založený na oprávnenej reklamácii, vyžaduje náš výslovný súhlas a musí byť v dokonalom stave. Vrátením tovaru potvrdzujete, že tovar bol riadne skladovaný a prepravovaný, najmä v predpísanom teplotnom rozmedzí.

4.4 Oprávnené sťažnosti neoprávňujú zadržať celú sumu, ale iba príslušnú časť fakturovanej sumy.

4.5 Doručujeme na dodaciu adresu, ktorú ste uviedli, alebo inak na miesto vášho podnikania. Typ odoslania a voľba spôsobu dodania prebieha vhodným spôsobom dodania v obvyklom obale. Vyzdvihnutie je možné dohovoriť individuálne.

4.6 Na naše dodávky zákazníkom, ktorí sú podnikateľmi, sa vzťahuje Ex-Works (EXW Incoterms 2010).

4.7 Pri odoslaní tovaru spotrebiteľom sa riziko straty alebo poškodenia tovaru prenáša na spotrebiteľa až keď je tovar doručený spotrebiteľovi alebo inej tretej osobe. Ak však spotrebiteľ sám uzavrel prepravnú zmluvu bez využitia jednej z nami navrhovaných možností, prechádza riziko na prepravcu, akonáhle je tovar odovzdaný.

4.8 Balenie a náklady na dopravu Balné a prepravné náklady na dodávky do Českej republiky so zálohou sú 11 EUR. V prípade väčších dodávok sa cena odývi od celkovej hmotnosti tovaru. Tu nájdete ďalšie informácie o nákladoch na dopravu.

5. Výhrada vlastníctva

5.1 Dodaný tovar zostáva naším majetkom až do úplného zaplatenia všetkých záväzkov kupujúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.

5.2 Akákoľvek záloha alebo dohoda o ručení tovarom s výhradou vlastníctva v prospech tretích strán nie je povolená bez nášho súhlasu.

6. Oznámenie vád, záruka

6.1 Dodaný tovar musíte ihneď po prevzatí zásielky prezrieť, či neobsahuje viditeľné vady.

6.2 Viditeľné vady akosti alebo množstva musia byť nahlásené písomne ihneď po dodaní, skryté vady ihneď po zistení, najneskôr však do 5 pracovných dní po týchto termínoch. Musí byť zverejnený a doložený druh a rozsah nahlásenej závady. Ak nie je reklamácia podaná alebo nebola podaná včas, považuje sa tovar za schválený.

6.3 Ak je podaná oprávnená reklamácia, platby môžu byť zadržané iba v miere, ktorá je primeraná vo vzťahu k preukázaným vadám.

6.4 Zodpovedáme za vady včas oznámené v súlade s nasledujúcimi ustanoveniami: Sme oprávnení vrátiť dodávky, ktoré sa v dôsledku okolností pred prevodom rizika ukážu ako nepoužiteľné alebo nezanedbateľne ovplyvnené ich použiteľnosťou, najmä kvôli chybnej kvalite alebo zlému spracovaniu. Nové dodanie tovaru prebehne zadarmo, alebo sa rieši dobropisom pre otvorené čiastky faktúry. Je povolených niekoľko dodávok. Nahradený tovar sa stáva naším majetkom. Z vašej strany nám musíte poskytnúť vhodný čas a príležitosť na vykonanie všetkých náhradných dodávok, ktoré považujeme za nevyhnutné, pretože inak sme oslobodení od zodpovednosti za vady.

6.5 Za škody spôsobené nevhodným alebo nesprávnym skladovaním alebo používaním, prirodzeným opotrebovaním, nesprávnym alebo nedbalým ošetrením alebo skladovaním atď. nepreberáme žiadnu zodpovednosť. Záruka sa tiež nevzťahuje na zmeny vykonané z vašej strany alebo tretími stranami.

6.6 Ak výmena nie je možná, alebo sa nakoniec nepodarila, alebo ak je zlepšenie inak neprimerane oneskorené, môžete požiadať o odstúpenie od zmluvy, zníženie ceny alebo dobropis. Všetky ďalšie nároky sú vylúčené.

6.7 Za všetko vrátenie tovaru, ktoré je oprávnene odmietnuté, znášame náklady na dopravu. Ďalšie náklady na nákladnejší spôsob dopravy sú úplne na vaše náklady.

6.8 Platí zákonná záručná lehota. Predpoklad podľa § 924 ABGB sa neuplatňuje.

6.9 Zákazník nedostane žiadne záruky v právnom zmysle. Výnimky musia byť dohodnuté samostatne písomne.

6.10 Pokiaľ je zmluvným partnerom spotrebiteľ, platia ustanovenia o zákonnej záruke, na rozdiel od vyššie uvedených podmienok 6.1 až 6.9. Záručná doba pre dodanie hnuteľných vecí sú 2 roky od dátumu prevzatia tovaru. Sťažnosti na základe zákonných záručných nárokov alebo iných sťažností je možné podávať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v právnom upozornení.

7. Zodpovednosť

7.1 Predpisy 7.2. až 7,3 vrátane sa vzťahuje iba na podnikateľov v zmysle rakúskeho § 1 KSchG.

7.2 Ste plne zodpovední za výber produktov a za výsledky s nimi spojené.

7.3 Uplatňovanie nárokov na náhradu škody voči nám je výslovne vylúčené v prípade ľahkej nedbanlivosti; to neplatí pre úrazy. Poškodený musí preukázať existenciu ďalšieho pochybenia. Nároky na náhradu škody sa premlčujú 6 mesiacov po zistení škody a škodcu. Pokiaľ je to právne prípustné, nepreberáme žiadnu zodpovednosť (ani z titulu záruky) za účinok dodávaných produktov a dôsledky vyplývajúce z ich použitia.

7.4 Ak je zmluvným partnerom spotrebiteľ, platia zákonné predpisy o odškodnení.

8. Vrátenie tovaru

8.1 Zrušenie, zmeny objednávok alebo vrátenie tovaru sú bez nášho výslovného súhlasu vylúčené. Predpisy z 8.1. a 8.2 sa vzťahujú iba na podnikateľov v zmysle rakúskeho § 1 KSchG.

8.2 Vrátenie tovaru, ktorý nie je založený na oprávnenej reklamácii, vyžaduje náš výslovný súhlas a musí byť v dokonalom stave (s výnimkou odstúpenia zo strany spotrebiteľa).

9. Predpisy o ochrane údajov a zmeny adresy

9.1 Sme oprávnení zhromažďovať údaje týkajúce sa obchodného vzťahu (najmä meno, adresa, telefónne a faxové čísla, e-mailové adresy, objednávka, dodacia a fakturačná adresa, dátum objednávky, objednané alebo dodané produkty alebo služby, množstvo, cena, zhromažďovať, spracovávať a ukladať dátumy dodania, dátumy platby a upomínania, meno a dátum narodenia zákazníka atď.). Uisťujeme vás, že so všetkými údajmi bude zaobchádzané dôverne a budú spracovávané výhradne z dôvodu bezpečnosti produktu a na marketingové účely (napr. zasielanie reklamných materiálov). Nebudú odovzdané tretím stranám mimo spoločnosti. Upozorňujeme, že za účelom zjednodušenia nákupného procesu a neskoršieho spracovania zmluvy v rámci cookies budú uložené vaše IP údaje alebo údaje u užívateľa, rovnako ako vaše meno, adresa a číslo kreditnej karty. Neexistuje žiadny prenos dát tretím stranám, s výnimkou prenosu čísla kreditnej karty do banky za účelom odpočítania kúpnej ceny. Pokiaľ nechcete prijímať cookies, zmeňte prosím zodpovedajúcim spôsobom nastavenie svojho prehliadača. To môže obmedziť funkčnosť webových stránok.

9.2 Odvolanie zo strany zákazníka je možné kedykoľvek písomne na e-mailovú adresu info@harmonyislife.com. Ďalšie informácie o ochrane údajov nájdete na: https://www.harmonyislife.com/sk/ochrana-dat/

10. Autorské právo / právo na užívanie

10.1 Nami vyvinutý obsah (informačný materiál, domovská stránka atď.) Je naším duševným vlastníctvom a bez nášho predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu nesmie byť reprodukovaný alebo odovzdávaný tretím stranám. Užívateľ sa zaväzuje dodržiavať tieto autorské práva.

11. Miesto plnenia a jurisdikcie

11.1 Miestom plnenia pre (spätné) dodávky a platby je sídlo našej spoločnosti.

11.2 Platí iba rakúske právo s výnimkou predajného práva OSN. Ak je zmluvným partnerom spotrebiteľ, uplatňujú sa na túto zmluvu záväzné ustanovenia práva štátu, v ktorom má obvyklé bydlisko.

11.3 Tieto podmienky predaja a dodania zostávajú záväzné, aj keď sú jednotlivé body právne neúčinné. Namiesto neúčinného nariadenia sa použije zákonne alebo platne obmedzený, prípustný obsah.

11.4 Miestom príslušnosti je príslušný súd v sídle našej spoločnosti. Pokiaľ je zmluvným partnerom spotrebiteľ, považuje sa príslušnosť súdu, v obvode ktorého sa nachádza bydlisko, obvyklé bydlisko alebo miesto zamestnania zákazníka, za opodstatnenú.

12. Doplňujúce ustanovenia pre spotrebiteľov

12.1 Pokiaľ je zákazníkom spotrebiteľ, je oprávnený v súlade s § 11 FAGG odstúpiť od zmluvy do 14 dní bez udania dôvodu.